Latest Posts

โครงการโรงเรียนสุจริต

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ดร.กัลยา มาลัย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการเขตสุจริตร่วมกับรองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงาน ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกคน เพื่อยกระดับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและโรงเรียนสุจริต ณ โรงแรมแทนเจอรีนวิลล์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ ถึงท่านผู้ใหญ่ใจดี ท่านผู้ใจบุญ ท่านผู้ปกครอง ทุกท่าน

เนื่องด้วยทางโรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง ได้เป็นตัวแทนของ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ซึ่งเป็นตัวแทนของ 5 อำเภอ ในการเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดกำแพงเพชร และการแข่งขัน สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 12-16 ธันวาคม 2560 (4คืน 5 วัน) ในการเดินทางนำบุตรหลานของท่านเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก และโรงเรียนมีงบประมาณไม่เพียงพอ อาทิเช่น ค่าพาหนะ(50,000บาท) ค่าชุดกีฬา 31 ขา(ชุดละ 170บาท จำนวน 35 คน) ค่าอาหาร(มื้อละ 1,500บาท จำนวน 5 วัน) ฯลฯ จึงขอประกาศบอกบุญมายังทุกท่าน ร่วมสมทบทุนตามความสมัครใจ สามารถติดต่อได้ที่ ผอ.นิกร (088-4137306) ครูเก่ง อากร(086-1188007) ครูโจ สุทธิพงษ์(083-8648164)