การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

[O1-O9] :: ข้อมูลพื้นฐาน
[O1] :: โครงสร้างองค์กร
[O2] :: ข้อมูลทีมบริหาร
[O3] :: อำนาจหน้าที่
[O4] ::แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่
[O5] ::ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่
กลุ่มอำนวยการ : 053 – 346659
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 053 – 346664
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 053 – 346661
กลุ่มนโยบายและแผน : 053 – 346662
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล : 053 – 346666
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 053 – 346663
หน่วยตรวจสอบภายใน : 053 – 346665
โทรสาร : 053 – 346660
[O6] :: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
[O7] :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
[O8] :: Q&A (ถาม-ตอบ)
[O9] ::Social Network
เว็บไซต์ : www.cmarea3.go.th
Facebook : chiangmaiarea3
[O11-O12] :: แผนการดำเนินงาน
[O10] :: แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
[O11] :: แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2564 (เอกสารแบบ word โหลดได้จากเมนูดาว์นโหลด)
[O12] :: รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
[O13] :: การปฏิบัติงาน
[O13] :: มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชม.3
[O14] :: มาตรฐานการให้บริการ
[O15] :: ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
สถิติการเข้าใช้งานเว็ปไซต์สำนักงานเขต
สถิติการให้บริการสารสนเทศภาพรวมของสำนักงานเขต
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
[O16] :: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
[O17] :: E-Service
ระบบ AMSS++ (สารบัญอิเล็กทรอนิกส์)
ระบบ E-money (สลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์)
ระบบ แจ้งซ่อม อุปกรณ์ DLTV/DLIT
[O18-O20] :: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
[O18] :: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
[O19] :: รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
[O20] :: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
[O21-O24] :: การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
[O21] :: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
[O22] :: ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
[O23] :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
[O24] :: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
[O25-O28] :: การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
[O25] :: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
[O26] :: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
[O27] :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
[O28] :: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
[O29-O33] :: การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
[O29] :: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
[O30] :: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
[O31] :: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี.
[O32] :: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
[O33] :: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
[O34-O41] :: การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
[O34] :: เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด (Chinese) ( English ) (Thai)
[O35] :: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
[O36] :: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
[O37] :: การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
[O38] :: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
[O39] :: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
[O40] :: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
[O41] :: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
[O42-O48] :: มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
[O42] :: มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานเขต
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข่้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขต
ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของสำนักงานเขต
[O43] :: มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
[O44] :: มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
[O45] :: มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
[O46] :: มาตรการป้องกันการรับสินบน
[O47] :: มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
[O48] :: มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ