ประวัติโรงเรียน

ประวัติโดยย่อ  

โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องไคร้  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่  ห่างจากอำเภอแม่อาย  14  กิโลเมตร  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ประมาณ  40  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่  ประมาณ  220  กิโลเมตร

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14   พฤษภาคม   พ.ศ.  2505 โดยมีพ่อหลวงโชติ   นายมูล สมมอย และ นายติ๊บ   กองมูล   คณะกรรมการสถานศึกษาในสมัยนั้นร่วมกับชาวบ้านช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  1 หลัง โดยมีนายกองแก้ว ดาราม รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งสิ้น  35  คน

ในปี  พ.ศ. 2509 คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและราษฎรในหมู่บ้านได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นใหม่1หลังและในปีนี้ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณสร้างอาคารเรียนขนาด 3 ห้องเรียน แบบ ป. 1 ซ ไม้ งบประมาณ 50,000   บาท

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และมีนายนิกร  ขันเล็ก เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน และในปีการศึกษา 2559 มีครูและบุคลากรจำนวน 14 คน มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 214 คน

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-10-11 10:33:47 น.